HISTORIEN OM SANDBJERG GODS 


Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en tredjedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

Sandbjerg Gods i udvikling

Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linje. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg.

Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930. En årrække i 1850-erne var Palæet æresbolig for general Frederik Bülow, sejrherren fra Fredericia 1849. Han døde på Sandbjerg og ligger begravet på Dybbøl Kirkegård.

Sandbjerg Gods efter 1. Verdenskrig

Under krigen i 1864 lå tyskerne i bivuak i Storskoven – den danske hær stod på den anden side af Alssund. Om morgenen den 29. juni gav Sandbjergs store ur kl. 2 signalet til invasionen. Endnu ses fredede bådslidsker og kanonstillinger langs kysten, ligesom der er rester af kolonnemærker i de ældste træer. Efter krigen i 1864 blev hertugdømmerne Slesvig og Holsten indlemmet i Tyskland.

Efter Første Verdenskrig blev Nordslesvig atter – i 1920 – forenet med Danmark. Genforeningen blev fejret ved en storstilet folkefest på Dybbøl Banke den 11. juli og efter festen aflagde Kong Christian X Sandbjerg et besøg, hvor han som grev Reventlows gæst ifølge overleveringen spiste sit første måltid i det genvundne land.

Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter den sidste Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen, der begge var kendt i Sønderjylland for deres dybe engagement i grænselandets problemer. Ellen Dahl var – som sin søster, Karen Blixen – kunstnerisk begavet. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods. I 2021 overtog Aarhus Universitets Forskningsfond ejerskabet over godset.