Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Læs mere...OK

Schloss Sandbjerg out


Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg.

Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

historie3historie4

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930. En årrække i 1850- erne var Palæet æresbolig for general Frederik Bülow, sejrherren fra Fredericia 1849. Han døde på Sandbjerg og ligger begravet på Dybbøl Kirkegård.

Under krigen i 1864 lå tyskerne i bivuak i Storskoven – den danske hær stod på den anden side af Alssund. Om morgenen den 29. juni gav Sandbjergs store ur kl. 2 signalet til invasionen. Endnu ses fredede bådslidsker og kanonstillinger langs kysten, ligesom der er rester af kolonnemærker i de ældste træer. Efter krigen i 1864 blev hertugdømmerne Slesvig og Holsten indlemmet i Tyskland.

Efter 1. Verdenskrig blev Nordslesvig atter – i 1920 – forenet med Danmark. Genforeningen blev fejret ved en storstilet folkefest på Dybbøl Banke den 11. juli og efter festen aflagde Kong Christian X Sandbjerg et besøg, hvor han som grev Reventlows gæst ifølge overleveringen spiste sit første måltid i det genvundne land.

Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter den sidste Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen, der begge var kendt i Sønderjylland for deres dybe engagement i grænselandets problemer. Ellen Dahl var – som sin søster, Karen Blixen – kunstnerisk begavet. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.

historie1historie2


Sandbjerg

mellem Sø og Sund

50-års jubilæet i 2004 blev bl.a. markeret med udsendelse af et bogværk om Sandbjerg. I 17 bidrag skrevet af medarbejdere ved universitetet samt af personer med tilknytning til Sandbjerg og landsdelen får man et indblik i Sandbjergs tidlige og seneste historie og i bebyggelseshistorien. Hertil en liv- og levnedsbeskrivelse af det nuværende Sandbjergs grundlægger, Conrad Georg Reventlow, ejer af Sandbjerg fra 1775 til 1815. Der er endvidere bidrag om interiør og billedskat, om gæstebud og dagligliv gennem tiderne, om Sandbjerg som godsinspektorat med offentlige administrative beføjelser, om Sandbjergs vandbygningsanlæg og mølledrift samt om områdets naturhistorie, herunder om skovene, floraen og geologien.

Bidragyderne er Inge Adriansen, Hans Fink, Erik B. Nielsen, Kaj Raunsgaard Pedersen, Carsten Porskrog Rasmussen, Søren Rasmussen, Hans-Henrik Schierup samt Mette Smed.

Bogen er på 415 sider med mange illustrationer, hvoraf adskillige er originalmateriale. Den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag og kan for tiden erhverves på Sandbjerg for 200 kr. (normalpris 298 kr.).

bogen

up

yellow-arrowKontakt

Har vi vakt din interesse? Eller har du brug for yderligere information?
Klik på konvolutten, så kommer du til vores kontaktside.
Her kan du sende os en mail, eller finde vores kontaktoplysninger.